Research

Smart Environment

Research Themes

 • Sensing Technology
 • Wearable Technology
 • Internet of Things (IoT)
 • Mobile Computing
 • Cloud Computing
 • Data Mining
 • Machine Learning
 • Artificial Intelligence
 • Big Data Analysis
 • Video Recognition
 • Smart Living Spaces
 • E-health
 • Intelligent Transportation Systems


Research Team

王協源 Shie-Yuan Wang王昱舜 Yu-Shuen Wang王豐堅 Feng-Jian Wang李毅郎 Yih-Lang Li易志偉 Chih-Wei Yi
袁賢銘 Shyan-Ming Yuan曹孝櫟 Shiao-Li Tsao莊仁輝 Jen-Hui Chuang陳    健 Chien Chen陳奕廷 Yi-Ting Chen
曾煜棋 Yu-Chee Tseng黃世強 Sai-Keung Wong黃敬群 Ching-Chun Huang