News

Hult Prize NYCU 2024 將在 02.25.2024 舉辦!競賽訊息請持績關注Hult Prize at NYCU

 

 

Hult Prize NYCU 2024 將在 02.25.2024 舉辦!競賽訊息請持績關注Hult Prize at NYCU

[Contacts]

Facebook: Hult Prize at NYCU

Instagram: hultprize_nycu

Email: hultprize.nycu@gmail.com

 

檢附中英文宣電子檔 + 2024 Hult Prize NYCU First Workshop 第一場工作坊與清大共同舉辦

https://docs.google.com/document/d/1qfe1PNHZ8NtUoKdjF5oEp_vCEVr3Vdd21hgC04T_9ls/edit?usp=sharing

 

2. 目前已獲下列單位協助校園公告:

Hult Prize NYCU 2024 將在 02.25.2024 舉辦!

https://sdgs.nycu.edu.tw/news/

 

Hult Prize NYCU 2024

張貼者:徐燕玲/產學運籌中心 Hult Prize NYCU 2024

https://reurl.cc/K3Yypy