News

101學年第一學期資訊工程專題申請表

檢附資工系大學部專題課程申請表如附件


請擬修習資訊工程專題(一)的同學下載表格
 

經指導教授簽名確認後繳交至系辦公室
 

【備註】1.每位教授指導專題生人數上限為6人 

 

                2.請於101年9月14日(五)前繳交紙本至系辦公室。
 

                3.99學年度(含)後入學者,「基礎程式設計」未通過擋


                   修「資訊工程專題」。 

  資工系辦公室  敬啟

附件一專題申請表1000630