News

101學年 GARMIN 獎學金申請

檔案下載
101學年 Garmin獎學金 申請辦法.pdf
GARMIN獎學金申請表格.doc
 

一、申請方式: 填妥「Garmin獎學金」專用申請表後,連同必備文件繳交至資訊工程學系系辦李倖禎小姐 (Tel:03-5131349)處

必備文件:

      1.申請表
      2.個人自傳
      3.成績單正本。

        (碩士生需另檢附大學成績單;

        博士生另檢附碩士 班、大學成績單)
      4.教授推薦信一份。

      5.家境清寒者優先錄取(附低收入證明)。

 

 

二、申請時間: 自101年9月25日至101年10月15日止 

 

 

三、申請對象: 資訊學院碩、博士生 (在職專班、 產業專班除外)

 

四、名額:一名